Algemene voorwaarden Sloepverhuur Vathorst

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Sloepverhuur Vathorst: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61569038.
 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sloepverhuur Vathorst een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de huurder en Sloepverhuur Vathorst tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Sloepverhuur Vathorst zich heeft verbonden tot de verhuur en ingebruikgeving van het gehuurde, al dan niet onder begeleiding van een door Sloepverhuur Vathorst beschikbaar gestelde begeleider (kapitein of vaarder) en al dan niet in combinatie met aanvullende dienstverlening, zoals de organisatie van een kinderfeestje, wijnproeverij of vrijgezellenfeest.
 4. Gehuurde: de zaak die in het kader van de overeenkomst door Sloepverhuur Vathorst aan de huurder en de door de huurder meegebrachte personen ter beschikking wordt gesteld, zoals een sloep, waterfiets, kano, etc., inclusief alle aanhorigheden.
 5. Website: sloepverhuurvathorst.nl.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sloepverhuur Vathorst en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Sloepverhuur Vathorst is vrijblijvend. Sloepverhuur Vathorst behoudt zich het recht voor het aangaan van een overeenkomst, zonder opgave van redenen af te wijzen.
 2. Aan een aanbod van Sloepverhuur Vathorst dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de huurder geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod van Sloepverhuur Vathorst geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sloepverhuur Vathorst niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aan het sluiten van de overeenkomst kan Sloepverhuur Vathorst bijzondere voorwaarden verbinden. In elk geval dient de huurder, in geval het gehuurde niet in gebruik zal worden genomen inclusief een door Sloepverhuur Vathorst beschikbaar gestelde kapitein of vaarder, de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt. Op verzoek van Sloepverhuur Vathorst zal de huurder zich middels een (gewaarmerkte kopie van een) geldig legitimatiebewijs legitimeren op de door Sloepverhuur Vathorst voorgeschreven wijze.
 6. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst wordt in elk geval geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de huurder, met instemming van Sloepverhuur Vathorst, tot het gehuurde wordt toegelaten. In geval de overeenkomst middels de reserveringstool op de website wordt aangegaan, geldt de overeenkomst pas als tot stand gekomen op het moment dat Sloepverhuur Vathorst de reservering van de huurder langs elektronische weg heeft bevestigd.
 7. De huurder staat ervoor in dat alle personen die hem vergezellen bij het gebruik van het gehuurde de gebruiksvoorschriften ten aanzien van het gehuurde, als opgenomen in deze algemene voorwaarden, nakomen. De verplichtingen van de huurder uit de overeenkomst, gelden tevens ten aanzien van de personen als bedoeld in de vorige zin voor zover de aard of strekking van de bedingen daaraan niet in de weg staat. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van deze personen, onverminderd het recht van Sloepverhuur Vathorst deze personen op grond van de wet aansprakelijk te houden voor hun doen of nalaten.

ARTIKEL 4. | ANNULERING EN RECHT VAN ONTBINDING

 1. Het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten die de overeenkomst middels de reserveringstool op de website aangaan, is uitgesloten daar het de uitvoering van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding betreft en in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
 2. Ten aanzien van de terbeschikkingstelling van het gehuurde, exclusief aanvullende diensten als bedoeld in artikel 6, is de huurder gerechtigd de overeenkomst tot 24 uur vóór aanvang van de huur kosteloos te annuleren. In geval van latere annulering blijft de huurder, behoudens het bepaalde in het volgende lid, de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Mondelinge annulering heeft niet eerder gevolgen dan nadat Sloepverhuur Vathorst de annulering schriftelijk (waaronder mede begrepen kan zijn, per e-mail) aan de huurder heeft bevestigd.
 3. In geval van omstandigheden waardoor van één of beide partijen redelijkerwijs niet kan worden gevergd het gehuurde in gebruik te geven c.q. te nemen, is de betreffende partij gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding van de partij die de overeenkomst op grond van dit artikellid annuleert. Onder dergelijke omstandigheden zijn begrepen, gevaarlijke weeromstandigheden als onweer en een windkracht van 5 Bft. of meer, alsmede luchttemperaturen onder 10 graden Celsius en aanhoudende regen.
 4. In geval de overeenkomst mede betrekking heeft op aanvullende diensten als bedoeld in artikel 6, blijft de huurder de prijs verschuldigd voor reeds gereserveerde diensten en/of producten. Voorts dient de huurder alle eventueel reeds gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de aanvullende diensten te vergoeden. Het vorenstaande in dit lid geldt ook in geval de overeenkomst op grond van lid 3 wordt geannuleerd en ondanks redelijke inspanningen van Sloepverhuur Vathorst, geen vervangende datum en vervangend tijdstip voor nakoming van de overeenkomst kan worden vastgesteld.

ARTIKEL 5. | INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt in het daarvoor aangewezen vaargebied. Voor zover het gehuurde niet inclusief een door Sloepverhuur Vathorst beschikbaar gestelde kapitein of vaarder ter beschikking wordt gesteld, zal de huurder alle redelijke voorzorgsmaatregelen en aanwijzingen van Sloepverhuur Vathorst in acht nemen om schade aan het gehuurde en gevaar voor personen te voorkomen. Voorts is de huurder zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die hij op eigen initiatief op het gehuurde ten uitvoer brengt.
 2. Het gehuurde wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor ten hoogste één dag aan de huurder ter beschikking gesteld. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat het gehuurde voor een bepaald aantal uren of een dagdeel ter beschikking van de huurder wordt gesteld, is de huurder niet gerechtigd het gehuurde langer dan deze overeengekomen periode te gebruiken.
 3. Uiterlijk bij afloop van de huurtermijn dient de huurder die het gehuurde zonder een door Sloepverhuur Vathorst beschikbaar gestelde kapitein of vaarder in gebruik heeft genomen, het gehuurde terug te leveren aan Sloepverhuur Vathorst op dezelfde plaats als waarop het gehuurde aan de huurder in gebruik is gegeven. In geval het gehuurde niet tijdig wordt teruggeleverd, is de huurder een naar rato van de vertraging aanvullende huurprijs verschuldigd gebaseerd op de door Sloepverhuur Vathorst in het kader van de overeenkomst gehanteerde tarieven. In geval het gehuurde na afloop van de huurperiode door een derde is gereserveerd en het gehuurde als gevolg van de te late teruglevering door de huurder niet aan deze derde ter beschikking kan worden gesteld, is Sloepverhuur Vathorst gerechtigd van de huurder volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Verlenging van de huur is uitsluitend mogelijk na voorafgaande instemming van Sloepverhuur Vathorst en uitsluitend voor een daarbij nader vast te stellen bepaalde tijd.
 5. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde hem ter beschikking is gesteld. Bij aanvang van de huur dient de huurder het gehuurde te onderzoeken op gebreken, waarvan hij in een voorkomend geval onverwijld mededeling doet aan Sloepverhuur Vathorst. Behoudens tegenbewijs wordt geacht dat gebreken aan het gehuurde zijn ontstaan gedurende de periode dat het gehuurde ter beschikking van de huurder stond, tenzij de huurder conform de tweede zin van dit lid bij Sloepverhuur Vathorst ter zake heeft gereclameerd.
 6. Het gehuurde blijft eigendom van Sloepverhuur Vathorst. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 7. De huurder is niet gerechtigd tot het uitvoeren van onderhoud, (de)montage of reparatie van/aan het gehuurde, tenzij dringende omstandigheden daartoe noodzaken.

ARTIKEL 6. | AANVULLENDE DIENSTEN

 1. In geval de overeenkomst mede voorziet in aanvullende diensten zoals de organisatie van arrangementen als bedoeld in artikel 1.3, dient de huurder Sloepverhuur Vathorst, gevraagd of ongevraagd, tijdig in kennis te stellen van alle informatie die voor de opzet en uitvoering van die diensten relevant is.
 2. Sloepverhuur Vathorst is ten aanzien van de aanvullende diensten als bedoeld in dit artikel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Sloepverhuur Vathorst draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder dient het gehuurde, gedurende de periode dat hij van het gehuurde gebruik maakt, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld.
 2. De huurder is gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de bestemming daarvan. Voorts dient de huurder het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de door of vanwege Sloepverhuur Vathorst verstrekte aanwijzingen c.q. gebruiksvoorschriften.
 3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee zinnen, draagt de huurder in de verhouding tot Sloepverhuur Vathorst in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 4. De huurder dient het gehuurde dusdanig te (doen) gebruiken dat het risico op beschadiging van het gehuurde en gevaar voor personen wordt vermeden. Indien zich ten aanzien van het gehuurde een gebrek openbaart, dient de huurder hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Sloepverhuur Vathorst.
 5. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan Sloepverhuur Vathorst te worden medegedeeld.
 6. Totdat het gehuurde na afloop van de huur weer feitelijk ter beschikking is gesteld van Sloepverhuur Vathorst, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij dit niet aan de huurder of aan door hem meegebrachte medegebruikers van het gehuurde kan worden toegerekend. Na afloop van de huur zal Sloepverhuur Vathorst het gehuurde in bijzijn van de huurder op gebreken inspecteren.
 7. De huurder, alsmede de door hem meegebrachte medegebruikers van het gehuurde, dienen een WA-verzekering te hebben afgesloten.
 8. De huurder staat voorts in voor de nakoming van de volgende gebruiksinstructies ten aanzien van het gehuurde:
 • Houd rechts;
 • Let op eventuele zwemmers in het water;
 • Ongemotoriseerde vaartuigen hebben voorrang;
 • In geval van twijfel voorrang verlenen;
 • Nader bruggen en sluizen voorzichtig;
 • Vaar alcoholvrij, de wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille;
 • Voorkom overlast, beschadiging en vervuiling, zowel ten aanzien van het gehuurde als de omgeving.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Sloepverhuur Vathorst is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Sloepverhuur Vathorst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sloepverhuur Vathorst gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de huurder niet reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Sloepverhuur Vathorst gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Sloepverhuur Vathorst kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de huurder.
 5. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sloepverhuur Vathorst op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Sloepverhuur Vathorst de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9.| OVERMACHT

 1. Sloepverhuur Vathorst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Sloepverhuur Vathorst bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de verbintenis dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Sloepverhuur Vathorst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijsfactoren, waaronder begrepen kunnen zijn: een vaste prijs per tijdseenheid voor het gebruik van het gehuurde, een vaste prijs per persoon voor de levering van aanvullende diensten als bedoeld in artikel 6, dan wel een vaste totaalprijs.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden uiterlijk vóór of bij terbeschikkingstelling van het gehuurde. In geval reservering plaatsvindt middels de reserveringstool van de website, dient betaling bij reservering plaats te vinden middels iDeal. Sloepverhuur Vathorst is in geval van aanvullende diensten als bedoeld in artikel 6 gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen welke vooruitbetaling uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de huur voldaan dient te zijn, op de door Sloepverhuur Vathorst voorgeschreven wijze.
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is Sloepverhuur Vathorst niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Sloepverhuur Vathorst is ontvangen.
 4. Betalingen dienen te geschieden binnen de door Sloepverhuur Vathorst vermelde termijn, op de door Sloepverhuur Vathorst voorgeschreven wijze.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de huurder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van zijn betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de huurder verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle aan het gehuurde ontstane schade die intreedt gedurende de periode dat het gehuurde ter zijner beschikking staat. Daaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde, tenzij de schade niet aan hem en aan de personen die door hem zijn meegebracht kan worden toegerekend.
 2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de huurder wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor alle door Sloepverhuur Vathorst gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten, onverminderd het recht van Sloepverhuur Vathorst om huurderving te vorderen. Het voorgaande vindt geen toepassing in geval de schade kan worden toegerekend aan de kapitein of vaarder die door Sloepverhuur Vathorst ter beschikking is gesteld.
 3. De huurder vrijwaart Sloepverhuur Vathorst van alle aanspraken van derden toerekenbaar aan de huurder die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 4. Bij verlies, vermissing, diefstal of verduistering van het gehuurde is de huurder verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan Sloepverhuur Vathorst toekomende wettelijke rechten.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN SLOEPVERHUUR VATHORST

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sloepverhuur Vathorst, draagt Sloepverhuur Vathorst geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door dood of lichamelijk letsel.
 2. Sloepverhuur Vathorst is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de huurder onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Sloepverhuur Vathorst is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel toch aansprakelijkheid van Sloepverhuur Vathorst bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sloepverhuur Vathorst aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sloepverhuur Vathorst toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Sloepverhuur Vathorst mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sloepverhuur Vathorst betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Sloepverhuur Vathorst meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Sloepverhuur Vathorst wordt uitgekeerd.
 3. Alle vorderingen en verweren jegens Sloepverhuur Vathorst verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sloepverhuur Vathorst aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
Share This